No Picture

เสาหลักเมืองพิษณุโลก

December 17, 2017 admin 0

ประดิษฐานอยู่ภายในศาลหลักเมือง ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเมือง สักการะเสาหลักเมืองเพื่อเสริมสิริมงคลต่อการเดินทาง ประดิษฐานอยู่ภายในศาลหลักเมืองที่มีลักษณะเป็นแบบ ยอดปรางค์จากการออกแบบของกรมศิลปากร สำหรับเสาหลักเมืองนี้ ทำจากไม้มงคลหลายชนิด คือ จากโคนลำต้นถึงลูกฟัก ทำจากไม้ราชพฤกษ์ ท่อนลูกแก้วท่อนบนทำจากไม้ชิงชัน

No Picture

ถนนคนเดินไทหล่ม

October 18, 2017 admin 0

สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นผ่านถนนคนเดินไทหล่ม ตลาดนัดน่าเดินบนถนนสายรณกิจ ถนนสายเก่าแก่ของอำเภอหล่มสัก ซึ่งตลอดสองฟากฝั่งถนนยังคงความคลาสสิกของบ้านเรือนไม้โบราณ 2 ชั้นไว้ให้เห็นอย่างงามตา

No Picture

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

October 11, 2017 admin 0

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า…เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยความยาวทั้งสิ้น 4,860 เมตร สร้างขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากและปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อน