เฮ! ขนส่งฯ เปิดให้อบรมสอบใบขับขี่กับโรงเรียนสอนขับรถได้แล้ว

ขนส่งฯ เพิ่มทางเลือกให้ผู้ขอรับใบขับขี่ สามารถเข้าอบรมภาคทฤษฎีกับโรงเรียนสอนขับรถที่กรมขนส่งทางบกรับรองได้ โดยไม่ต้องเข้ามาอบรมที่ขนส่งฯ กรมการขนส่งทางบกเพิ่มทางเลือกให้ผู้ขอรับใบขับขี่ สามารถเข้าอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีกับหน่วยงานภายนอกที่ขนส่งฯรับรอง โดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมกับสำนักงานขนส่งแต่ละพื้นที่เพียงอย่างเดียว เช่น โรงเรียนสอนขับรถยนต์ที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง, สถาบันศึกษาที่ทำความตกลงกับกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น

ทั้งนี้ การอบรมกับโรงเรียนสอนขับรถยนต์และสถาบันการศึกษาดังกล่าว มีทั้งหลักสูตรสำหรับขอรับใบอนุญาตชั่วคราว ใช้เวลาอบรม 5 ชั่วโมง และหลักสูตรต่อใบอนุญาตขับรถ ใช้เวลาอบรม 1 ชั่วโมง และหลักสูตรอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจำนวน 15 ชั่วโมง โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองสำหรับนำมายื่นแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, ทดสอบข้อเขียน E-Exam และทดสอบขับรถกับขนส่งฯ ได้ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่มีชั่วโมงมากกว่า สามารถใช้เป็นหลักฐานแทนการอบรมที่มีจำนวนชั่วโมงเท่ากันหรือน้อยกว่าได้ เช่น ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง สามารถขอยกเว้นการอบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่ที่มีเวลาอบรม 1 ชั่วโมง เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ sanook